Blog
Een cursus boeken?

Neem direct contact met ons op.

Met de Kaderrichtlijn water valt niet te spotten!
Door : Michiel de Groote
Datum : 12.05.2022 00:32:06

MET DE KADERRICHTLIJN WATER VALT NIET TE SPOTTEN!

Elke lidstaat moet zich houden aan de regels die staan in de Kaderrichtlijn water (KRW). Deze richtlijn bevat vrij strenge uitgangspunten over wat er wel en niet mag bij aangewezen KRW-water. De gedachte hierachter is dat de waterkwaliteit te allen tijde moet worden beschermd en niet mag achteruitgaan. Frankrijk bedacht ter implementatie van de KRW regelgeving over besluiten/projecten die slechts een tijdelijk effect op de waterkwaliteit hebben. De Franse regel luidde dat het was toegestaan om een project uit te voeren dat enkel een tijdelijk effect heeft en geen langetermijngevolgen voor de waterkwaliteit.

Rechtszaak
Een natuurorganisatie was het niet eens met deze regel en procedeerde uiteindelijk tot in hoogste instantie om de regelgeving van tafel te krijgen. Het Hof van Justitie van de EU heeft zich uitgelaten over de vraag of de Franse variant verenigbaar is met de uitgangspunten van de KRW, meer in het bijzonder artikel 4 lid 1 KRW. Daarin staat kort gezegd dat er nooit een achteruitgang van de kwaliteit van KRW-water mag ontstaan. Uit eerdere rechtspraak weten we al dat een water dat de laagste klasse heeft nog altijd kan verslechteren. Het is dus niet zo dat het niet uitmaakt wat je doet in het laagstgeklassificeerde water, omdat dit toch niet slechter dan slecht kan worden.

Streng
Het HvJ EU is streng en oordeelt uiteindelijk dat de Franse variant niet is toegestaan. Wel is er een soort van uitzondering genoemd in het arrest, maar die lijkt niet m.i. echt bruikbaar in de praktijk. Indien vaststaat dat tijdelijk effecten naar hun aard slechts een geringe impact hebben op de toestand van waterlichamen en dus niet tot achteruitgang leiden, dan zou een project wel zijn toegestaan. Of anders gezegd: nationale regelgeving die op die wijze een uitzondering formuleert zou wel verenigbaar zijn met de KRW.
Voor meer informatie zij verwezen naar de site van het Expertisecenrtum Europees recht van het Ministerie van BUZA; zij hebben er een uitgebreid bericht aan gewijd.

Wat nu precies de impact is van dit arrest op de dagelijkse praktijk, is nog niet helemaal duidelijk. Naar ik begreep wordt er nog druk op gestudeerd.
In ieder geval staat wel vast, dat met de KRW niet valt te spotten. Misschien maar beter ook vanwege de mogelijk op handen zijnde watercrisis in 2027?

Michiel de Groote

[Photo by D. Hoefler on Unsplash]