Aansprakelijkheid van het waterschap

Waterschappen krijgen steeds meer te maken met claims. Het kan bijvoorbeeld gaan om schending van de zorgplicht met wateroverlast tot gevolg. Ook een watervergunning die ten onrechte wordt geweigerd kan een onrechtmatige daad opleveren. Het kan daarnaast gaan over nadeelcompensatie. Denk aan omzetschade vanwege beperkte bereikbaarheid van een horecazaak door de uitvoering van een project. Of om compensatie voor het opleggen van een gedoogplicht op basis van de Waterwet.

In de cursus Aansprakelijkheid van het waterschap wordt duidelijk wat de soorten aansprakelijk zijn en wat de criteria zijn voor aansprakelijkheid. We gebruiken daar uiteraard veel rechtspraak over de waterpraktijk voor. Verder duiken we in een paar leuke casussen om het tastbaar te maken. Op die manier in je dagelijkse werk echt iets aan de cursus. Het is mogelijk om de cursus af te sluiten met een Toetsmoment.

Wanneer / Voor Wie / Waar

Doelgroep: met name juristen, vergunningverleners, handhavers, projectleiders en beleidsmedewerkers
Duur cursus: 3 uur
Vorm: Online of op locatie, deels interactief
Voorbereiding cursist: Geen